Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την Τεχνική Αλεξάντερ

 • The Use of the Self . F.M. Alexander
 • Man s Supreme Inheritance. F.M.Alexander
 • Constructive Conscious Control. F.M. Alexander
 • Universal Constant in Living. F.M.Alexander
 • The Alexander Technique as I see it. Patrick Macdonald
 • The Alexander Technique , A Skill for Life . Pedro de Alcantara
 • How you stand How you move How you Live , Missy Vineyar
 • Topics in The Alexander Technique , Rivka Cohen
 • The Alexander Technique for Actors, Kelly McEvenue
 • Towards a physiology of the FM Alexander Technique , Cristopher Stevens
 • The Alexander Technique Birth Book . Ilana Machover, Andela and Jonathan Drake
 • The Art of Running , Malcolm Balk , Andrew Shields
 • Indirect Procedures , Pedro de Alcantara
 • An Examined Life , Marjory Barlow
 • Alexander Technique . The Ground Rules , Marjory Barlow
 • Born to Sing. Ron Murdoch
 • Eye body , Peter Grunewald

64-facebook 

64-instagram